کنترل استرس کنکور

کنترل استرس کنکور

در روزهای پایانی کنکور ، استرس شما داوطلبان نسبت به روزهای اولیه به میزان قابل توجهی افزایش میابد ، کنترل استرس کنکور یکی از مهم ترین مسائلی که شما در روزهای پایانی باید انجام دهید . در این مقاله سعی میکنیم با شناسایی علل استرس شما در روزهای پایانی راه کار هایی را برای کنترل […]