دانلود رایگان بسته های اختصاصی اوج یادگیری

دانلود رایگان بسته های اختصاصی اوج یادگیری

در این مقاله سعی خواهیم کرد تا شما را با دانلود رایگان بسته های اختصاصی اوج یادگیری آشنا کنیم .

اوج یادگیری همواره در تلاش است که با ارائه محصولات جامع و با کیفیت کنکوری به شما داوطلبان عزیز و هم چنین استفاده از برترین اساتید کشوری در برنامه تلویزیونی اوج یادگیری که از شبکه دو سیما در حال پخش است بهترین شرایط مطالعاتی را برای شما داوطلبان کنکوری فرآهم کند .

در ادامه قصد داریم که به معرفی کامل دروس کنکوری ، بودجه بندی کنکور ، معرفی اساتید ، محصولات و نمونه تدریس های اساتید اوج یادگیری بپردازیم .

زیست اوج یادگیری :

درس زیست برای داوطلبان رشته تجربی دارای بالا ترین ضریب در میان دروس تخصصی است ،

پس درصد بالا در این درس برای افرادی که قصد قبولی در رشته های پزشکی و دندان پزشکی را دارند بسیار حائز اهمیت است .
و بسیاری به دنبال دانلود رایگان بسته های اختصاصی اوج یادگیری در درس زیست هستند.

بودجه بندی زیست کنکور تجربی :

عنوان کتابفصلعنوان فصلتعداد سوالمستقلترکیبی
سال دهم۱زیست شناسی دیروز امروز فردا۰۰۰
سال دهم۲گوارش و جذب مواد۵۳۲
سال دهم۳تبادلات گازی۴۲۲
سال دهم۴گردش مواد در بدن۵۱۴
سال دهم۵تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد۴۲۲
سال دهم۶از یاخته تا گیاه۳۳۰
سال دهم۷جذب و انتقال مواد در گیاهان۲۲۰
سال یازدهم۱تنظیم عصبی۴۳۱
سال یازدهم۲حواس۳۳۰
سال یازدهم۳دستگاه حرکتی۲۲۰
سال یازدهم۴تنظیم شیمیایی۲۰۲
سال یازدهم۵ایمنی۳۲۱
سال یازدهم۶تقسیم یاخته۳۱۲
سال یازدهم۷تولید مثل۴۲۲
سال یازدهم۸تولید مثل نهاندانگان۱۱۰
سال یازدهم۹پاسخ گیاهان به محرک ها۱۱۰
سال دوازدهم۱مولکول های اطلاعاتی۲۲۰
سال دوازدهم۲جریان اطلاعات در یاخته۴۲۲
سال دوازدهم۳انتقال اطلاعات در نسل ها۳۱۲
سال دوازدهم۴تغییر در اطلاعات وراثتی۲۱۱
سال دوازدهم۵از ماده به انرژی۱۱۰
سال دوازدهم۶از انرژی به ماده۳۲۱
سال دوازدهم۷فناوری های نوین زیستی۱۱۰
سال دوازدهم۸رفتارهای جانوران۲۲۰

ضریب زیست کنکور تجربی :

ضریبزیر گروه یکزیر گروه دوزیر گروه سهزیر گروه چهارزیر گروه پنج
زیست۴۴۲۲۲

با توجه به جدول بودجه بندی کنکور تجربی درس زیست شناسی بالاترین ضریب را در بین رشته های زیر گروه یک و دو دارد .

پس شما داوطلبانی که تمایل به قبولی رشته های زیر گروه یک و دو دارید باید مطالعه و تست زنی درس زیست کنکور را به بهترین شکل انجام دهید .

رشته های زیر گروه یک تجربی :

پزشکیزیست شناسی سلولی مولکولی
دندان پزشکیشنوایی سنجی
دام پزشکیعلوم تغذیه
پرستاریهوشبری
فیزیوتراپیکاردانی بهداشت حرفه ای
ماماییکاردانی بهداشت محیط
روانشناسیکاردانی ساخت پروتز های دندانی
علوم و صنایع غذاییکاردانی تکنولوژی
اتاق عملکاردانی فوریت های پزشکی
اعضای مصنوعیکار درمانی
بهداشت و بازرسی گوشتکارشناسی ساخت پروتز های دندانی
بهداشت مواد غذاییکارشناسی تکنولوژی پرتو شناسی
بینایی سنجیکارشناسی تکنولوژی پرتو درمانی
دبیری زیست شناسیکاردانی مامایی
دکتری پیوسته بیوتکنولوژیکارشناسی بهداشت محیط
زیست شناسی

رشته های زیر گروه دو تجربی :

داروسازیبیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها
بهداشت عمومیفناوری اطلاعات سلامت
آموزش شیمیمهندسی بهداشت حرفه ای
شیمی محضمهندسی بهداشت محیط
شیمی کاربردیکاردانی بهداشت حرفه ای

دانلود رایگان کتاب زیست :

سرفصل های کتاب زیست دهم :

فصل اول : زیست شناسی، دیروز، امروز و فردا

گفتار ۱ : زیست شناسی چیست ؟

گفتار ۲ : زیست شناسی نوین

گفتار ۳ : زیست شناسی در خدمت انسان

فصل دوم : گوارش و جذب مواد

گفتار ۱ : یاخته ها و بافت جانوری

گفتار ۲ : ساختار و عملکرد لوله گوارش

گفتار ۳ : جذب مواد و تنظیم فعالیت دستگاه گوارش

گفتار ۴ : تنوع گوارش در جانداران

فصل سوم : تبادلات گازی

گفتار ۱ : ساز و کار دستگاه تنفس در انسان

گفتار ۲ : تهویه ششی

گفتار ۳ : تنوع تبادلات گازی

فصل چهارم : گردش مواد در بدن

گفتار ۱ : قلب

گفتار ۲ : رگ ها

گفتار ۳ : خون

گفتار ۴ : تنوع گردش مواد در جانداران

فصل پنجم : تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد

گفتار ۱ : هم ایستایی و کلیه ها

گفتار ۲ : فرآیند تشکیل ادرار و تخلیه آن

گفتار ۳ : تنوع دفع و تنظیم اسمزی در جانداران

سرفصل های کتاب زیست یازدهم :

فصل اول : تنظیم عصبی

گفتار ۱ : یاخته های بافت عصبی

گفتار ۲ : ساختار دستگاه عصبی

فصل دوم : حواس

گفتار ۱ : گیرنده های حسی

گفتار ۲ : حواس ویژه

گفتار ۳ : گیرنده های حسی جانوران

فصل سوم : دستگاه حرکتی

گفتار ۱ : استخوان ها و اسکلت

گفتار ۲ : ماهیچه ها و حرکت

فصل چهارم : تنظیم شیمیایی

گفتار ۱ : ارتباط شیمیایی

گفتار ۲ : غده های درون ریز

فصل پنجم : ایمنی

گفتار ۱ : نخستین خط دفاعی : ورود ممنوع

گفتار ۲ : دومین خط دفاعی : واکنش های عمومی اما سریع

گفتار ۳ : سومین خط دفاعی : دفاع اختصاصی

فصل ششم : تقسیم یاخته

گفتار ۱ : کروموزوم

گفتار ۲ : میتوز

گفتار ۳ : میوز و تولید مثل جنسی

فصل هفتم : تولید مثل

گفتار ۱ : دستگاه تولید مثل در مرد

گفتار ۲ : دستگاه تولید مثل در زن

فصل هشتم : تولید مثل نهاندانگان

گفتار ۱ : تولید مثل غیر جنسی

گفتار ۲ : تولید مثل جنسی

گفتار ۳ : از یاخته تخم تا گیاه

فصل نهم : پاسخ گیاهان به محرک ها

گفتار ۱ : تنظیم کننده های رشد در گیاهان

گفتار ۲ : پاسخ به محیط

سرفصل های کتاب زیست دوازدهم :

فصل اول : مولکول های اطلاعاتی

نوکلئیک اسید ها

همانند سازی دنا

پروتئین ها

فصل دوم : جریان اطلاعات در یاخته

رونویسی

به سوی پروتئین

تنظیم بیان ژن

فصل سوم : انتقال اطلاعات در نسل ها

مفاهیم پایه

انواع صفات

فصل چهارم : تغییر در اطلاعات وراثتی

تغییر در ماده وراثتی جانداران

تغییر در جمعیت ها

تغییر در گونه ها

فصل پنجم : از ماده به انرژی

تامین انرزی

اکسایش بیشتر

زیستن مستقل از اکسیژن

فصل ششم : از انرژی به ماده

فتوسنتز : تبدیل انرژی نور به شیمیایی

واکنش های فتوسنتزی

فتوسنتز در شرایط دشوار

فصل هفتم : فناوری های نوین زیستی

زیست فناوری و مهندسی ژنتیک

فناوری مهندسی پروتئین و بافت

کاربرد های زیست فناوری

فصل هشتم : رفتار های جانوران

اساس رفتار

انتخاب طبیعی و رفتار

ارتباط و زندگی گروهی

اساتید زیست اوج یادگیری :

دکتر مهدی شیخی و دکتر عرفان پازوکی اساتید زیست اوج یادگیری هستند که در ادامه به معرفی بیشتر این اساتید میپردازیم .

مهدی شیخی دانشجوی پزشکی دانشگاه تهران و مدرس موسسه کنکور آسان است و برنامه تلویزیونی اوج یادگیری می باشد .

ایشان همچنین معاون پژوهشی سازمان استعداد های درخشان و دارای ۷ سال سابقه تدریس زیست شناسی در مدارس تیزهوشان هستند .

دکتر مهدی شیخی زیست شناسی را به صورت آموزشی ، تست زنی ، خلاقیت ، جمع بندی به صورت ترکیبی ، تفهیمی ، خط به خط و به روش ۹ بعدی تدریس میکنند .

دکتر عرفان پازوکی رتبه ۹ کنکور در سال ۱۳۹۵ ، دانشجوی پزشکی دانشگاه تهران ، عضو بنیاد علمی نخبگان می باشد .

بسیاری از داوطلبانی که درس زیست کنکور ر زیر نطر این دو استاد گذرانده اند در طی سال های اخیر توانسته اند درصد بالای ۷۰ را در کنکور ثبت کنند .

نمونه تدریس زیست :

برای مشاهده نمونه تدریس های بیشتر درس زیست میتوانید از طریق لینک دانلود اوج یادگیری وارد قسمت دانلود های رایگان شوید و نمونه تدریس های بیشتری مشاهده کنید .

لینک دانلود زیست اوج یادگیری

روش مطالعه زیست :

۱ . متن کتاب درسی را به گونه ای مطالعه کنید که روی آن مسلط شوید .

تسلط روی کتاب درسی برای هر داوطلبی ممکن است به گونه ای متفاوت رقم بخورد ،

اما نکاتی که باید به آن توجه داشته باشید این است که خط به خط کتاب درسی را با دقت مطالعه کنید و پس از آن یک تایم یک تا دو ساعته به خود بدهید تا مطالب در ذهنتان تثبیت شوید .

۲ . در مطالعه مباحث زیست کنکور مطالعه ی با دقت قید ها از نکات مهمی است که باید توجه ویژه ای به آن داشته باشید .

میتوانید برای به حافظه سپردن قید ها از حافظه تصوری خود استفاده کنید ،

به این صورت که هر کدام از قید ها را با یک مارکر رنگی کنید تا در بهتر در ذهنتان بماند .

۳ . زیست یکی از درس هایی که رسم نمودار های درختی در هنگام مطالعه ی آن میتواند تا حد زیادی به فهم عمیق و هم چنین استفاده مفید شما از حافظه تصویریتان کمک کند .

۴ . تسلط به شکل های کتاب درسی بسیار حائز اهمیت است ،

هر سال از شکل های کتاب درسی تعداد زیادی سوال به صورت مستقل و ترکیبی در کنکور سراسری طرح میشود ،
و تسلط شما سبب پاسخگویی صحیح شما به این سوالات میشود .

یکی از نکات قوت تدریس اساتید اوج یادگیری تفسیر کامل و جامع تصاویر و چرخه های کتاب درسی است ،

که شما میتوانید با تهیه دی وی دی های آموزشی این اساتید به افزایش تسلط خود بر شکل ها کمک کنید .

محصولات زیست اوج یادگیری :

آموزش و تکنیک های تست زنی اساتید اوج یادگیری در قالب دی وی دی های آموزش و تست زنی زیست اوج یادگیری جمع آوری شده است ،

که شما با تهیه و مشاهده این دی وی دی ها میتوانید زیست کنکور خود را بالای ۷۰ درصد بزنید .

برای خرید امن دی وی دی های زیست و هم چنین بسته های معلم خصوصی دهم ، یازدهم و دوازدهم که شامل آموزش و روش های تست زنی همه دروس توسط برترین اساتید کشوری است از طریق لینک های مشخص شده اقدام نمایید .

لیست قیمت محصولات زیست اوج یادگیری :

قیمت زیست اوج یادگیری
قیمت زیست اوج یادگیری

شیمی اوج یادگیری :

درس شیمی از دروس با اهمیت رشته تجربی و ریاضی است که داوطلبان اکثرا به دلیل وجود عناصر پیچیده شیمیایی در این درس مشکل دارند .

شما داوطلبان باید توجه داشته باشید که بیشتر تمرکزتان را روی مباحثی که سهم بیشتری از سولات کنکور را دارند بگذارید . مخصوصا مسائل
دانلود رایگان بسته های اختصاصی اوج یادگیری در درس شیمی این امکان را به شما می دهد تا با تدریس های برتر مهندس عارف ربیعیان آشنا شوید.

بودجه بندی شیمی کنکور تجربی :

عنوان فصلتعداد سوال
کیهان زادگاه الفبای هستی۳
ردپای گازها در زندگی۳
آب ، آهنگ زندگی۲
قدر هدایای زمینی را بدانیم۴
در پی غذای سالم۴
پوشاک ، نیازی پایان ناپذیر۶
مولکول ها در خدمت تندرستی۳
آسایش و رفاه در سایه شیمی۴
شیمی جلوه ای از هنر ، زیبایی و ماندگاری۴
شیمی ، راهی به سوی آینده ای روشن تر۲

بودجه بندی شیمی کنکور ریاضی :

عنوان فصلتعداد سوال
کیهان زادگاه الفبای هستی۳
ردپای گازها در زندگی۳
آب ، آهنگ زندگی۲
قدر هدایای زمینی را بدانیم۴
در پی غذای سالم۴
پوشاک ، نیازی پایان ناپذیر۶
مولکول ها در خدمت تندرستی۳
آسایش و رفاه در سایه شیمی۴
شیمی جلوه ای از هنر ، زیبایی و ماندگاری۴
شیمی ، راهی به سوی آینده ای روشن تر۲

ضریب شیمی کنکور تجربی :

ضریبزیرگروه یکزیر گروه دوزیر گروه سهزیر گروه چهارزیر گروه پنج
شیمی۳۴۲۲۲

ضریب شیمی کنکور ریاضی :

ضزیبزیر گروه یکزیر گروه دوزیر گروه سه
شیمی۲۳۳

دانلود رایگان کتاب شیمی :

شما با دانلود کتاب شیمی سال دهم ، یازدهم و دوازدهم میتوانید به طور دقیق سر فصل های کتاب را مطالعه کنید و برای خواندن آنها برنامه ریزی کنید .

سرفصل های کتاب شیمی دهم :

فصل اول : کیهان زادگاه الفبای هستی

فصل دوم : رد پای گازها در زندگی

فصل سوم : آب ، آهنگ زندگی

سرفصل های متاب شیمی یازدهم :

فصل اول : قدر هدایای زمین را بدانیم

فصل دوم : در پی غذای سالم

فصل سوم : پوشاک نیازی پایان ناپذیر

سرفصل های کتاب شیمی دوازدهم :

فصل اول : مولکول ها در خدمت تندرستی

فصل دوم : آسایش و رفاه در سایه شیمی

فصل سوم : شیمی جلوه ای از هنر ، زیبایی و ماندگاری

فصل چهارم : شیمی ، راهی به سوی آینده روشن تر

اساتید شیمی اوج یادگیری :

آموزش درس شیمی اوج یادگیری بر عهده استاد عارف ربیعیان است .

عارف ربیعیان شیمی کنکور را به نحوی آموزش میدهد که شما میتوانید به یادگیری آسان در زمان کم برسید .

در زمینه ی حفظیات شیمی ، عارف ربیعیان تکنیک های رمز گردانی به شما تعلیم می دهد که با یک الی دو بار یادگیری تا سال ها به خاطر خواهید داشت .

در کنکور های سال های اخیر داوطلبان رتبه های برتر آموزش و روش های تست زنی خود را با عارف ربیعیان گذارانده اند .

نمونه تدریس شیمی عارف ربیعیان :

در صورتی که تمایل دارید نمونه تدریس های عارف ربیعیان را مشاهده کنید میتوانید از طریق لینک زیر این کار را انجام دهید .

دانلود رایگان شیمی اوج یادگیری

روش مطالعه شیمی کنکور :

مطالعه شیمی کنکور دارای دو بخش حفظی و حل مسئله است که روش مطالعه هر یک از این بخش ها به صورت مجزا است .

برای بخش حفظیات رعایت چند نکته الزامیست :

۱ . تسلط :

ابتدا متن کتاب شیمی را بک بار به طور دقیق بخوانید ، متن کتاب شیمی اغلب توسط شما داوطلبان زیاد مهم تلقی نمیشود ،

اما باید توجه داشته باشید که از متن کتاب هرسال تعدادی سوال به صورت مفهومی در کنکور طرح میشود که تسلط شما به متن کتاب در اینجا بسیار مهم است .

۲ . خلاصه نویسی :

در حین خواندن متن کتاب نکات مهم را در برگه ای یادداشت کنید تا برای مرور زمان کمتری را از دست بدهید .

۳ . تست زنی از متن کتاب :

پس از اینکه یکبار به طور کامل و با دقت متن کتاب درسی را مطالعه کردید ، و نکات را خلاصه نویسی کردید ،

به سراغ تست هایی بروید که از متن کتاب شیمی طراحی شده اند .

در واقع میتوانید با زدن این تست ها میزان تسلط خود بر کتاب را بسنجید .

۴ . نوشتن نکات تست ها :

نکات مربوط به تست هایی را که غلط یا درست زدید را در برگه ای یادداشت کنید ، این نکات را در کنار خلاصه نویسی که انجام دادید بنویسید تا مطالب را به صورت یک جا داشته باشید .

یادداشت کردن این نکات به شما این امکان را میدهد که در هنگام مرور به این نکات توجه داشته باشید و آنها را نیز مطالعه کنید .

برای بخش دوم مطالعه شیمی کنکور شما فقط و فقط نیاز به تسلط به فرمول ها و تمرین زیاد برای حل مسائل دارید .

سعی کنید تمام فرمول ها را روی برگه نوشته و آنها را با خود تکرار کنید .

تست های فرمول دار زیاد تمرین کنید تا در محاسبه به مهارت برسید .

محصولات شیمی اوج یادگیری :

برای خرید محصولات شیمی اوج یادگیری و شیمی عارف ربیعیان از طریق لینک های زیر اقدام کنید .

دی وی دی های آموزشی و تکنیک های تست زنی عارف ربیعیان

بسته ی معلم خصوصی دهم تجربی

بسته معلم خصوصی یازدهم تجربی

بسته معلم خصوصی دوازدهم تجربی

بسته معلم خصوصی جامع تجربی

لیست قیمت محصولات شیمی اوج یادگیری :

لیست قیمت شیمی اوج یادگیری
لیست قیمت شیمی اوج یادگیری

فیزیک اوج یادگیری :

در ادامه مطلب دانلود رایگان بسته های اختصاصی اوج یادگیری به درس فیزیک می رسیم.

درس فیزیک برای داوطلبان رشته ریاضی و فیزیک جزء دروس سخت برای مطالعه به حساب می آید .

تست های درس فیزیک به واسطه داشتن فرمول های زیاد و مسائل سختی از آنها در کنکور طرح میشود جزء تست های زمان بر است .

شما داوطلبان باید سعی کنید با استفاه از تکنیک های تست زنی زمان دار حل تست های فرمول دار و سخت فیزیک کنکور را به حداقل برسانید .

با توجه به بودجه بندی که در ادامه مطرح میکنیم شما باید تایم تمرین و یادگیری خود را به مباحث دارای سوال های بیشتر در کنکور اختصاص دهید .

بودجه بندی فیزیک کنکور تجربی :

عنوان فصلتعداد سوال
فیزیک و اندازه گیری۱
کار و انرژی و توان۲
ویژگی های فیزیک مواد۲
دما و گرما۳
الکتریسیته ساکن۳
جریان الکتریکی و مدار های جریان مستقیم۳
مغناطیس و القای الکترومغناطیس۳
حرکت بر خط راست۳
دینامیک۳
نوسان و امواج۴
آشنایی با فیزیک اتمی و هسته ای۳

بودجه بندی فیزیک کنکور ریاضی :

عنوان فصلتعداد سوال
برهم کنش های موج۲
فیزیک و اندازه گیری۰
کار و انرژی و توان۲
ویژگی های فیزیک مواد۳
دما و گرما۴
الکتریسیته ساکن۳
جریان الکتریکی۴
مغناطیس۲
خازن۱
حرکت بر خط راست۴
دینامیک۶
نوسان و امواج۴
آشنایی با فیزیک اتمی و هسته ای۴
ترمودینامیک۳

ضریب فیریک رشته تجربی :

ضریبزیر گروه یکزیر گروه دوزیر گروه سهزیر گروه چهارزیر گروه پنج
فیزیک۲۲۲۳۲

ضریب فیزیک رشته ریاضی :

ضریبزیر گروه یکزیر گروه دوزیر گروه سه
فیزیک۳۳۲

درس فیزیک برای داوطلبان رشته ریاضی در زیر گروه یک و دو دارای اهمیت بیشتری است ،

و علاقمندان به رشته های این دو زیر گروه باید تست های این درس را با مهارت بیشتری در کنکور پاسخ دهند .

رشته های زیر گروه یک ریاضی :

مهندسی عمراندریانودی
مهندسی برقحمل و نقل دریایی
مهندسی انرژیفیزیک
مهندسی شهر سازیآموزش ابتدایی
مهندسی نساجیآموزش ریاضی
مهندسی راه آهنآموزش فیزیک
کاردانی معماریمهندسی هوا فضا

رشته های زیر گروه دو ریاضی :

شیمی کاربردیمهندسی معدن
شیمی محضمهندسی نفت
مهندسی ایمنیمهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار
مهندسی پلیمرمهندسی ایمنی صنعتی
مهندسی شیمیمهندسی ایمنی و بازرسی فنی

دانلود رایگان کتاب فیزیک :

با دانلود رایگان کتاب فیزیک مربوط به رشته خودتان از سر فصل هایی که در بودجه بندی کنکور آمده است آگاهی پیدا کنید .

اساتید فیزیک اوج یادگیری :

آموزش درس فیزیک در اوج یادگیری توسط مهندس امیر مسعودی صورت میگیرد ایشان برترین مدرس فیزیک کنکور در کشور هستند .

مهندس مسعودی دارای مدرک کارشناسی ارشد مکانیک از دانشگاه تهران و دانشجوی دکتری رشته فیزیک دانشگاه امیر کبیر ، هستند .

محصولات ریاضی و فیزیک مهندس مسعودی به صورت آموزشی ، تست زنی ، خلاقیت ، همایش و جمع بندی تدریس شده است .
دانلود رایگان بسته های اختصاصی اوج یادگیری در درس فیزیک و ریاضی نیز با تدریس اساتیدی مانند امیر مسعودی امکان پذیر است.

ایشان سابقه برنامه ریزی برای رتبه های برتر را دارند ،

و داوطلبانی که برای مطالعه فیزیک کنکور از آموزش و تکنیک های تست زنی اشان استفاده کرده اند جزو رتبه های برتر کنکور بوده اند .

مدرس دیگر درس فیزیک کنکور در اوج یادگیری مهندس امیر حسین شاهانی هستند .

استاد شاهانی رتبه ۲۸۱ کشوری و رتبه ۳۵ منطقه ۲ در کنکور سراسری ریاضی و همچنین رتبه ۷۲ کنکور زبان انگلیسی است .

تدریس های ایشان در درس فیزیک میتواند برای شما موثر باشد .

روش مطالعه فیزیک کنکور :

برای مطالعه فیزیک کنکور بهترین روش این است که شما تمام فرمول ها را در یک برگه یادداشت کنید سپس هر روز این فرمول ها را مطالعه کنید ،

سپس میتوانید به سراغ تست زنی از مباحث مطالعه شده بروید ،

هر نکته ای که از حل تست ها پیدا کردید در برگه ای یادداشت کنید ،

بعد از چند روز با مطالعه مجدد فرمول ها و نکات به سراغ تست هایی که اشتباه زدید بروید .

در درس فیزیک زدن تست های زمان دار از نکات مهمی است که باید به آن توجه داشته باشید ،

زدن این نوع تست به شما کمک میکند که متوجه شوید که میزان تسلط شما بر فرمول ها و مسائل چقدر است .

نکته مهم بعدی تسلط و مهارت شما در محاسبات ریاضی است که میتواند تا حد زیادی به شما در تست زنی درس فیزیک در زمان کم کمک کند .

برای کسب درصد بالا در درس فیزیک لازم است که شما تکنیک های تست زنی برای مسائل فیزیک را بلد باشید .

با استفاده از این تکنیک ها میتوانید تست های فیزیک را در زمان کم بزنید .

نمونه تدریس های مهندس مسعودی :

برای دریافت نمونه تدریس های بیشتر روی لینک زیر کلیک نمایید .

لینک دانلود رایگان فیزیک

محصولات فیزیک اوج یادگیری :

آموزش و تکنیک های تست زنی مهندس امیر مسعودی به صورت دی وی دی های آموزشی و روش های تست زنی جمع آوری شده است که میتواند تست زنی صحیح در زمان کم را به شما یاد دهد .

برای خرید این محصولات میتوانید بر روی لینک های زیر کلیک کنید .

دی وی دی های اموزش و تست زنی فیزیک رشته تجربی .

دی وی دی های آموزش و تست زنی فیزیک رشته ریاضی .

لیست قیمت محصولات فیزیک اوج یادگیری :

با مطالعه لیست زیر میتوانید از قیمت محصولات فیزیک اوج یادگیری اطلاع پیدا کنید .

قیمت فیزیک اوج یادگیری

ریاضی اوج یادگیری :

درس ریاضی برای داوطلبان رشته ریاضی و تجربی دارای اهمیت متفاوتی است .

درس ریاضی برای داوطلبان رشته ریاضی شامل چند درس میشود که در بودجه بندی به عنوان هندسه و گسسته و حسابان دسته بندی شده است .

هندسه از دروس سختی یه حساب می آید که در کنکور سراسری دارای ۱۵ تست است .

حسابان نیز دارای ۱۹ تست است .

بودجه بندی ریاضی رشته ریاضی :

هندسه و گسسته :

عنوان فصلتعداد سوال
ترسیم های هندسی و استدلال۰
قضیه تالس و تشابه۲
چند ضلعی ها۱
تجسم فضایی۲
دایره۳
تبدیل های هندسی۲
رابطه طولی با مثلث۱
ماتریس۳
مقاطع مخروطی۳
بردارها۱
مبانی ریاضیات۳
احتمال۲
آمار توصیفی۲
آمار استنباطی۰
نظریه اعداد۴
گراف۲
ترکیبات۴

حسابان :

عنوان فصلتعداد سوال
مجموعه الگو و دنباله۲
مثلثات۳
توان های گویا و عبارات جبری۱
معادله و نامعادله۱
شمارش بدون شمردن۰
هندسه تحلیلی۰
توابع۲
بخش پذیری و تقسیم۰
تابع نمایی و لگاریتم۱
حد و پیوستگی۳
حد نامتناهی و حد در بینهایت۱
مشتق۳
کاربرد مشتق۲

ضریب درس ریاضی رشته تجربی :

ضریبزیر گروه یکزیر گروه دوزیر گروه سهزیر گروه چهارزیر گروه پنج
ریاضی۲۳۳۴۳

ضریب درس ریاضی رشته ریاضی :

ضریبزیر گروه یکزیر گروه دوزیر گروه سه
ریاضی۴۴۳

دانلود رایگان کتاب ریاضی رشته تجربی :

دانلود رایگان کتاب ریاضی رشته ریاضی :

با دانلود کتاب ریاضی و مشاهده سر فصل ها میتوانید برای مطالعه درس ریاضی خود برناه ریزی دقیق انجام دهید .

پایه دهم :

پایه یازدهم :

پایه دوازدهم :

روش مطالعه ریاضی کنکور :

ریاضی در دسته ی دروس پیچیده ای است که مطالعه آن نیاز به دقت زیادی دارد .

اصل اول در مطالعه درس ریاضی یادگیری عمیق است ، شما ابتدا باید مباحث ریاضی را عمیقا یاد بگیرید سپس به حفظ فرمول های آن بپردازید ،

دانلود رایگان بسته های اختصاصی اوج یادگیری در درس ریاضی پیش زمینه ای از یادگیری را در اختیار شما قرار می دهد.

یادگیری عمیق سبب میشود که شما فرمول های فرار درس ریاضی را فراموش نکنید .

اصل دوم که بسیار هم مهم است تمرین است .

پس از تسلط روی مباحث و یادگیری عمیق شما باید تایم زیادی را به تمرین و تقویت مهارت حل مسئله اختصاص دهید .

زدن تست های ریاضی کنکور های سال های اخیر در این مرحله میتواند برای شما مفید باشد .

اصل آخر مرور مبحث ریاضی کنکور است ،

مباحث ریاضی به دلیل حجم بالایی که دارند ممکن است پس مدتی فراموش شوند ، بهتر در هنگام مرور به خلاصه نویسی هایتان مراجعه کنید .

پس آن بهتر است به سراغ تست هایی بروید که قبلا اشتباه زدید ، تکرار نکات مربوط به این تست ها سبب تثبیت این نکت در ذهنتان میشود .

اساتید درس ریاضی اوج یادگیری :

تدریس درس ریاضی در برنامه تلویزیونی یادگیری آسان و اوج یادگیری بر عهده استاد امیر مسعودی و مهندس امیر حسین شاهانی است .

دانلود رایگان نمونه تدریس استاد مسعودی :

برای مشاهده ی نمونه تدریس های بیشتر از استاد مسعودی میتوانید از طریق لینکی که در ادامه در اختیارتان قرار میدهیم اقدام کنید .

دانلود رایگان ریاضی اوج یادگیری .

محصولات ریاضی اوج یادگیری :

برای خرید محصولات ریاضی اوج یادگیری از طریق لینکی که در ادامه در اختیار شما قرار میدهیم میتوانید اقدام کنید و خریدی امن داشته باشید .

لینک خرید محصولات ریاضی اوج یادگیری

لیست قیمت محصولات ریاضی اوج یادگیری :

برای آگاهی شما از لیست قیمت محصولات ریاضی اوج یادگیری امیر مسعودی در ادمه لیست قیمت دی وی دی های آموزش و تست زنی را در اختیار شما قرار میدهیم .

قیمت ریاضی دهم اوج یادگیری
قیمت ریاضی دهم اوج یادگیری

سعی کردیم در این پست با موضوع دانلود رایگان بسته های اختصاصی اوج یادگیری هرآنچه که برای آگاهی شما از دروس تخصصی لازم بود را مطرح کنیم .

شما داوطلبان عزیز برای دریافت اطلاعات بیشتر در این زمینه میتوانید با مشاورین ما در ارتباط باشید . ۰۲۱۹۱۳۰۴۶۹۰ و ۰۹۱۲۱۹۶۴۶۹۰

مطالب مرتبط
دانلود رایگان بسته های عمومی اوج یادگیری
ترتیب پاسخگویی به سوالات کنکور
جمع بندی به شیوه اوج یادگیری

۲ پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *