حذفیات کنکور ۱۴۰۱

حذفیات کنکور ۱۴۰۱

حذفیات کنکور ۱۴۰۱ شامل چه مباحثی می باشد؟

حذفیات کنکور ۱۴۰۱ چه زمانی اعلام می شود؟

هر سال کنکور سراسری در تیر ماه برای هر پنج گروه آزمایشی تجربی، ریاضی، انسانی، هنر و زبان برگزار می شود.

حذفیات کنکور سراسری، هر سال حدودا سه ماه پیش از کنکور، توسط سازمان سنجش منتشر می شود.

پیش بینی می شود حذفیات کنکور ۱۴۰۱ به حذفیات کنکور ۱۴۰۰ شباهت داشته و دانش آموزانی که هدف مطالعه کنکور و شرکت در کنکور 1401 را دارند با در نظر داشتن حذفیات کنکور ۱۴۰۰ می توانند مباحث را بر مبنای آن حذف نمایند.

حذفیات دروس عمومی کنکور

حذفیات زبان عربی کنکور

پایه تحصیلیحذفیات
عربی دهمبخش البحث العلمی
عربی یازدهمبخش المعربات الفارسیه
بخش البحث العلمی
عربی دوازدهمبخش البحث العلمی و بخش خوب است بدانیم صفحه ۶۵

حذفیات دین و زندگی کنکور

پایه تحصیلیحذفیات
دین و زندگی دهم۱.آیات ابتدای هر درس صرفاً برای ارائت در ابتدای کلاس توسط دانش آموزان و
دادن نمره قرائت به آنان( ۴ نمره از ۲۱ نمیره ارزشییابی پاییانی)گنجانیده شده
است، به هیچ وجه مفهوم ، محتوا و ترجمه آیات مد نظر نیست.
۲ .فعالیتهای دارای علامت ستاره
۳ .محتوای بخشهای بیشتر بیدانیم ، پاسخ سوالات شما ، پیشنهاد ، دانش تکمیلی ، معرفی کتاب ، فیلم ، پاورقی ها و برداشت ها.
دین و زندگی یازدهم.آیات ابتدای هر درس صرفاً برای ارائت در ابتدای کلاس توسط دانش آموزان و
دادن نمره قرائت به آنان( ۴ نمره از ۲۱ نمیره ارزشییابی پاییانی)گنجانیده شده
است، به هیچ وجه مفهوم ، محتوا و ترجمه آیات مد نظر نیست.
۲ .فعالیتهای دارای علامت ستاره
۳ .محتوای بخشهای بیشتر بیدانیم ، پاسخ سوالات شما ، پیشنهاد ، دانش تکمیلی ، معرفی کتاب ، فیلم ، پاورقی ها و برداشت ها.
۴ .با توجه به این که در سال ۱۳۹۹ در برخی استان ها برای دانش آموزان پایه
یازدهم، کتابهای دین و زندگی چاپ ۱۳۹۹ توزیع شد که محتوای آن در دو
جا متفاوت با کتاب دین و زندگی چاپ ۱۳۹۹است؛ لذا برای رعایت عدالت
آموزشی، در طراحی سواالت آزمون سراسری سال ۱۴۱۱ ،طرح سؤال از دو
قسمت زیر مجاز نمی باشد .
از مبحث ” حرکت زمین” و شش خد ادامه آن در صفحه ۴۲ سوالی طرح
نگردد.
صفحه ۱۴ خد دهم از عبارت زیر که در سال ۹۹ به کتاب اضافه شده است
سوال طراحی نشود:
هم چنین آنان از چنان بینش عمیقی برخوردارند که در انجام اوامر خداوند گرفتار خطا و اشتباه نمی شوند.
دین و زندگی دوازدهم۱.آیات ابتدای هر درس صرفاً برای ارائت در ابتدای کلاس توسط دانش آموزان و
دادن نمره قرائت به آنان( ۴ نمره از ۲۱ نمیره ارزشییابی پاییانی)گنجانیده شده
است، به هیچ وجه مفهوم ، محتوا و ترجمه آیات مد نظر نیست.
۲ .فعالیتهای دارای علامت ستاره
۳ .محتوای بخشهای بیشتر بیدانیم ، پاسخ سوالات شما ، پیشنهاد ، دانش تکمیلی ، معرفی کتاب ، فیلم ، پاورقی ها و برداشت ها.

حذفیات زبان انگلیسی کنکور

حذفیات درس زبان انگلیسی کنکور برای هر سه پایه به شرح زیر می باشد:

بر اساس برنامه درسی تولید شده در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹( شرایط
همه گیری کووید ۱۹ ) و بخشنامه ارسال شده از سوی وزارت آموزش و
پرورش طرح سوال از بخشهای زیر از کتابهای انگلیسی ۲،۱و ۳
مجاز نیست:
بخشهای learned you What از کتابهای پایه دهم، یازدهم و
دوازدهم

حذفیات ادبیات فارسی کنکور

حذفیات ادبیات فارسی کنکور تنها بخش هایی از پایه دوازدهم را شامل می شود:

بر اساس برنامه درسی تولید شده در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹( شرایط
همه گیری کووید۱۹ )و بخشنامه ارسال شده از سوی وزارت آموزش و
پرورش طرح سوال از بخشهای زیر از کتاب فارسی ۳ مجاز نیست:
گنج حکمت ها، روان خوانی ها و شعرخوانی ها.

حذفیات دروس اختصاصی کنکور تجربی

حذفیات زمین شناسی کنکور تجربی

حذفیات درس زمین شناسی پایه یازدهم تجربی، شامل بیشتر بدانیدها و مفاخر ایران و جهان می باشد.

حذفیات ریاضیات کنکور تجربی

طبق جدول منتشر شده توسط سازمان سنجش، تمام مطالب بخش خواندنی های کتاب ریاضیات یازدهم و دوازدهم رشته تجربی حذف می باشد.

حذفیات زیست شناسی کنکور تجربی

پایه تحصیلیحذفیات
دهم۱_مطالبی که با عنوان بیشتر بدانید و واژه شناسی
۲_پرسشهای عددی و محاسباتی به هرشکل و در هر سطحی
۳_فرمول ساختاری مواد شیمیایی
۴_پرسش از شکل هایی در کتاب درسی کیه با غیرمجاز بودن طرح
سؤال مشخص شده اند.
یازدهم۱_مطالبی که با عنوان بیشتر بدانید و واژه شناسی
۲_پرسشهای عددی و محاسباتی به هرشکل و در هر سطحی
۳_فرمول ساختاری مواد شیمیایی
۴_پرسش از شکل هایی در کتاب درسی کیه با غیرمجاز بودن طرح
سؤال مشخص شده اند.
دوازدهم۱_مطالبی که با عنوان بیشتر بدانید و واژه شناسی
۲_پرسشهای عددی و محاسباتی به هرشکل و در هر سطحی
۳_فرمول ساختاری مواد شیمیایی
۴_پرسش از شکل هایی در کتاب درسی کیه با غیرمجاز بودن طرح
سؤال مشخص شده اند.
۵_بر اساس برنامه درسی تولید شده در سال تحصیلی ۱۴۰۰ -۱۳۹۹( شرایط
همه گیری کوویید ۱۹ )و بخشنامه ارسال شده از سوی وزارت آموزش و
پرورش طرح پرسش از بخشهای مطالعه آزاد کتاب زیست شناسی ۳
(مطابق با برنامه وضعیت قرمز) به شرح زیر، مجاز نیست:
فصل ۱:
گفتار۱ :از عنوان تلاش برای کشف ساختار مولکولی دنا تا سر عنوان
مدل مولکولی دنا،
گفتار۳ :از عنوان سطوح مختلف ساختاری در پروتئین تا سر عنوان نقش
پروتئین ها ، از عنوان عملکرد اختصاصی آنزیم ها تا پایان فصل.
فصل ۲:
گفتار۱ :ازعنوان تغییرات رنای پیک تا پایان گفتار۱،
گفتار۲ :از عنوان محل پروتئین سازی و سرنوشت آنها تا پایان گفتار۲.
فصل ۳:
گفتار۲ :از عنوان مهار بیماریهای ژنتیک تا پایان فصل.
فصل ۴:
گفتار۳ :از ابتدای گفتار تا سرعنوان گونه زایی
فصل ۵:
گفتار۲ :ازعنوان تنظیم تنفس یاختهای : تولیدی اقتصادی تا آخر گفتار.
گفتار۳ :ازعنوان سلامت بدن : پاد اکسنده ها تا پایان فصل.
فصل ۶:
گفتار۲ :از عنوان اثر محیط بر فتوسنتز تا آخر گفتار۲.
گفتار۳ :از عنوان جانداران فتوسنتزکننده دیگر تا پایان فصل.
فصل ۷:
گفتار۲ :از عنوان مهندسی بافت تا آخر گفتار۲.
فصل ۸:
گفتار۳ :از عنوان زندگی گروهی تا پایان فصل.

حذفیات شیمی کنکور تجربی

پایه تحصیلیحذفیات
دهم۱_ پرسش از محتوای “در میان تارنما، تفکر نقّادانه و آیا میدانید”.
۲_ حفظ کردن معادله های شیمیایی.
۳_ حفظ کردن نام و فرمول شیمیایی ترکیب های آلی پیچیده
۴_رسم آرایش الکترونی عناصر با عدد اتمی بزرگتر از ۳۶ در
جدول تناوبی
یازدهم۱_ پرسش از محتوای “در میان تارنما، تفکر نقّادانه و آیا میدانید”.
۲_ حفظ کردن معادله های شیمیایی.
۳_ حفظ کردن نام و فرمول شیمیایی ترکیب های آلی پیچیده
۴_رسم آرایش الکترونی عناصر با عدد اتمی بزرگتر از ۳۶ در
جدول تناوبی
۵_ حفظ کردن معادله های شیمیایی.
دوازدهم۱_ پرسش از محتوای “در میان تارنما، تفکر نقّادانه و آیا میدانید”.
۲_ حفظ کردن معادله های شیمیایی.
۳_ حفظ کردن نام و فرمول شیمیایی ترکیب های آلی پیچیده
۴_رسم آرایش الکترونی عناصر با عدد اتمی بزرگتر از ۳۶ در
جدول تناوبی
۵_ بر اساس برنامه درسی تولید شده در سال تحصیلی ۱۴۰۰ -۱۳۹۹
( شرایط همه گیری کووید۱۹ ) و بخشنامه ارسال شده از سوی وزارت
آموزش و پرورش طرح پرسش از بخشهای مطالعه آزاد کتاب شیمی
( مطابق با برنامه وضعیتقرمز ) به شرح زیر مجاز نیست:
فصل ۱ :صفحه ۱ ،خود را بیازمایید صفحه ۹ ،پیوند با صنعت صفحه
۱۱ ، پیوند با زندگی صفحه ۳۱ تا انتهای صفحه ۳۲.
فصل ۲ :از آغاز فصل تا صفحه ۳۹ ابتدای انجام واکنش با سفر
الکترون ، پیوند با زندگی صفحه ۴۹ و ۱۱ ،خود را بیازمایید صفحه
.۲۲
فصل ۳ :از آغاز فصل تا صفحه ۲۹ ،سازه های یخی زیبا با ظاهری
سخت اما زودگداز تا صفحه ۹۳ ،پیوند با زندگی صفحه ۹۳ ،با هم
بیندیشیم صفحه ۹۱ و ۹۲.
فصل ۴ :از آغاز فصل تا ابتدای به دنبال هوای پاک، ارزش فناوری
شیمیایی تا ابتدای گروه عاملی کلید سنتز مولکولهای آلی

حذفیات فیزیک کنکور تجربی

پایه تحصیلیحذفیات
دهم۱_ تاریخ علم ها، پانویس ها، خوب است بدانیدها، نتیجیه فعالیت های تحقیقی،
جدول ها، پیوست ها، واژه نامه ها، و اطلاعات و داده های ریز و جزئی تصاویر کیه دور از
هدف اصلی تصویرند، و نیز داده های مندرج در برخی از پرسش ها و مسائل که به
ذهن سپردن آنها ضرورتی ندارد.
۲_ در بسیاری از قسمت های کتاب درسی، محدودیت هایی در آموزش و ارزشیابی
بیان شده اسیت کیه در طراحیی سیؤاالت الزامیاً رعاییت میی شیوند . ماننید بررسی
حالت هایی که نیروها هم راستا یا عمود بر هم نیستند یا کلیه حالت هایی که در
آن ها نیاز به تجزیه بردار است ، جزء اهداف برنامه درسی این کتاب نبوده و الزامیا در
طراحی سواالت مد نظر قرار نمی گیرد.
یازدهم۱_ تاریخ علم ها، پانویس ها، خوب است بدانیدها، نتیجیه فعالیت های تحقیقی،
جدول ها، پیوست ها، واژه نامه ها، و اطلاعات و داده های ریز و جزئی تصاویر کیه دور از
هدف اصلی تصویرند، و نیز داده های مندرج در برخی از پرسش ها و مسائل که به
ذهن سپردن آنها ضرورتی ندارد.
۲_ در بسیاری از قسمت های کتاب درسی، محدودیت هایی در آموزش و ارزشیابی
بیان شده است که در طراحی سؤاالت الزاما رعایت میشوند. مانند بررسی
حالت هایی که نیروها و میدان های الکتریکی هم راستا یا عمود بر هم نیستند یا حل
مدارهای چند حلقه ای که در حلقه های مختلف از باتری استفاده میشود و همچنین
سایر به هم بستن های مقاومت ها به غیر از به هم بستن متوالی و موازی جزء اهداف
برنامه درسی این کتاب نبوده و الزاما در طراحی سواالت مد نظر قرار نمیگیرد.
دوازدهم۱_ تاریخ علم ها، پانویس ها، خوب است بدانیدها، نتیجیه فعالیت های تحقیقی،
جدول ها، پیوست ها، واژه نامه ها، و اطلاعات و داده های ریز و جزئی تصاویر کیه دور از
هدف اصلی تصویرند، و نیز داده های مندرج در برخی از پرسش ها و مسائل که به
ذهن سپردن آنها ضرورتی ندارد.
۲_ در بسیاری از قسمت های کتاب درسی، محدودیت هایی در آموزش و ارزشیابی
بیان شده اسیت کیه در طراحیی سیؤاالت الزامیاً رعاییت میی شیوند . ماننید بررسی
حالت هایی که نیروها هم راستا یا عمود بر هم نیستند یا کلیه حالت هایی که در
آن ها نیاز به تجزیه بردار است ، جزء اهداف برنامه درسی این کتاب نبوده و الزامیا در
طراحی سواالت مد نظر قرار نمی گیرد.
۳_ بر اساس برنامه درسی تولید شده در سال تحصییلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹( شیرایط همه گیری
کووید۱۹ )و بخشنامه ارسال شده از سوی وزارت آموزش و پرورش طرح سوال از
بخش های مطالعه آزاد کتاب فیزیک۳( مطابق با برنامه وضعیت قرمز ) به شرح زیر
مجاز نیست:
فصل ۱ :بخش ۱-۳ به همراه پرسش ها و مسئله های مرتبط با آن در انتهای فصل.
فصل ۲ :بخش های ۲-۳ و ۲-۴ به همراه پرسش ها و مسئلههای مرتبد با آن در
انتهای فصل.
فصل ۳ :از مبحث “ادراک شنوایی” در صفحه ۹۳ تا سر بخش ۳-۹ ، صفحه ۹۲ تا
صفحه ۹۹ شامل مباحث “سراب و پاشندگی نور” به همراه پرسش ها و مسئله های
مرتبط با آن در انتهای فصل.
فصل ۴ :بخش ۴-۴ به همراه پرسش ها و مسئله های مرتبط با آن ها در انتهای فصل

حذفیات دروس اختصاصی کنکور

حذفیات شیمی کنکور ریاضی

پایه تحصیلیحذفیات
دهم۱_ پرسش از محتوای “در میان تارنما، تفکر نقّادانه و آیا میدانید”.
۲_ حفظ کردن معادله های شیمیایی.
۳_ حفظ کردن نام و فرمول شیمیایی ترکیب های آلی پیچیده
۴_رسم آرایش الکترونی عناصر با عدد اتمی بزرگتر از ۳۶ در
جدول تناوبی
یازدهم۱_ پرسش از محتوای “در میان تارنما، تفکر نقّادانه و آیا میدانید”.
۲_ حفظ کردن معادله های شیمیایی.
۳_ حفظ کردن نام و فرمول شیمیایی ترکیب های آلی پیچیده
۴_رسم آرایش الکترونی عناصر با عدد اتمی بزرگتر از ۳۶ در
جدول تناوبی
۵_ حفظ کردن معادله های شیمیایی.
دوازدهم۱_ پرسش از محتوای “در میان تارنما، تفکر نقّادانه و آیا میدانید”.
۲_ حفظ کردن معادله های شیمیایی.
۳_ حفظ کردن نام و فرمول شیمیایی ترکیب های آلی پیچیده
۴_رسم آرایش الکترونی عناصر با عدد اتمی بزرگتر از ۳۶ در
جدول تناوبی
۵_ بر اساس برنامه درسی تولید شده در سال تحصیلی ۱۴۰۰ -۱۳۹۹
( شرایط همه گیری کووید۱۹ ) و بخشنامه ارسال شده از سوی وزارت
آموزش و پرورش طرح پرسش از بخشهای مطالعه آزاد کتاب شیمی
( مطابق با برنامه وضعیت قرمز ) به شرح زیر مجاز نیست:

حذفیات فیزیک کنکور ریاضی

پایه تحصیلیحذفیات
دهم۱_ تاریخ علم ها، پانویس ها، خوب است بدانیدها، نتیجیه فعالیت های تحقیقی،
جدول ها، پیوست ها، واژه نامه ها، و اطلاعات و داده های ریز و جزئی تصاویر کیه دور از
هدف اصلی تصویرند، و نیز داده های مندرج در برخی از پرسش ها و مسائل که به
ذهن سپردن آنها ضرورتی ندارد.
۲_ در بسیاری از قسمت های کتاب درسی، محدودیت هایی در آموزش و ارزشیابی
بیان شده اسیت کیه در طراحیی سیؤاالت الزامیاً رعاییت میی شیوند . ماننید بررسی
حالت هایی که نیروها هم راستا یا عمود بر هم نیستند یا کلیه حالت هایی که در
آن ها نیاز به تجزیه بردار است ، جزء اهداف برنامه درسی این کتاب نبوده و الزامیا در
طراحی سواالت مد نظر قرار نمی گیرد.
یازدهم۱_ تاریخ علم ها، پانویس ها، خوب است بدانیدها، نتیجیه فعالیت های تحقیقی،
جدول ها، پیوست ها، واژه نامه ها، و اطلاعات و داده های ریز و جزئی تصاویر کیه دور از
هدف اصلی تصویرند، و نیز داده های مندرج در برخی از پرسش ها و مسائل که به
ذهن سپردن آنها ضرورتی ندارد.
۲_ در بسیاری از قسمت های کتاب درسی، محدودیت هایی در آموزش و ارزشیابی
بیان شده است که در طراحی سؤاالت الزاما رعایت میشوند. مانند بررسی
حالت هایی که نیروها و میدان های الکتریکی هم راستا یا عمود بر هم نیستند یا حل
مدارهای چند حلقه ای که در حلقه های مختلف از باتری استفاده میشود و همچنین
سایر به هم بستن های مقاومت ها به غیر از به هم بستن متوالی و موازی جزء اهداف
برنامه درسی این کتاب نبوده و الزاما در طراحی سواالت مد نظر قرار نمیگیرد.
دوازدهم۱_ تاریخ علم ها، پانویس ها، خوب است بدانیدها، نتیجیه فعالیت های تحقیقی،
جدول ها، پیوست ها، واژه نامه ها، و اطلاعات و داده های ریز و جزئی تصاویر کیه دور از
هدف اصلی تصویرند، و نیز داده های مندرج در برخی از پرسش ها و مسائل که به
ذهن سپردن آنها ضرورتی ندارد.
۲_ در بسیاری از قسمت های کتاب درسی، محدودیت هایی در آموزش و ارزشیابی
بیان شده اسیت کیه در طراحیی سیؤاالت الزامیاً رعاییت میی شیوند . ماننید بررسی
حالت هایی که نیروها هم راستا یا عمود بر هم نیستند یا کلیه حالت هایی که در
آن ها نیاز به تجزیه بردار است ، جزء اهداف برنامه درسی این کتاب نبوده و الزامیا در
طراحی سواالت مد نظر قرار نمی گیرد.
۳_ بر اساس برنامه درسی تولید شده در سال تحصییلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹( شیرایط همه گیری
کووید۱۹ )و بخشنامه ارسال شده از سوی وزارت آموزش و پرورش طرح سوال از
بخش های مطالعه آزاد کتاب فیزیک۳( مطابق با برنامه وضعیت قرمز ) به شرح زیر
مجاز نیست:
فصل ۱ :صفحه ۱ ،خود را بیازمایید صفحه ۹ ،پیوند با صنعت صفحه
۱۱ ، پیوند با زندگی صفحه ۳۱ تا انتهای صفحه ۳۲.
فصل ۲ :از آغاز فصل تا صفحه ۳۹ ابتدای انجام واکنش با سفر
الکترون ، پیوند با زندگی صفحه ۴۹ و ۱۱ ،خود را بیازمایید صفحه
.۲۲
فصل ۳ :از آغاز فصل تا صفحه ۲۹ ،سازه های یخی زیبا با ظاهری
سخت اما زودگداز تا صفحه ۹۳ ،پیوند با زندگی صفحه ۹۳ ،با هم
بیندیشیم صفحه ۹۱ و ۹۲.
فصل ۴ :از آغاز فصل تا ابتدای به دنبال هوای پاک، ارزش فناوری
شیمیایی تا ابتدای گروه عاملی کلید سنتز مولکولهای آلی

حذفیات کنکور انسانی

عنوان درسپایه تحصیلیحذفیات
عربیدهمبخش البحث العلمی،
عربییازدهمبخش “للمطالعه”صفحات ۵۷ و ۵۸ بخش البحث العلمی
عربیدوازدهمبخش خوب است بدانیم صفحه ۱۹
-بر اساس برنامه درسی تولید شده در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹(شرایط همه گیری کووید۱۹) و بخشنامه ارسال شده از سوی وزارت آموزش و پرورش مبنی بر مطالعه آزادبخشهای زیر از کتاب عربی ۳ طرح سوال از مباحث زیر مجاز نیست:
-ساختار زبان(اواعد)
-کنزالحکمه/ نورالسما
-البحث العلمی
علوم و فنون ۳دوازدهمبر اساس برنامه درسی تولید شده در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹(شرایط همهگیری کووید۱۹) و بخشنامه ارسال شده از سوی وزارت آموزش و پرورشمبنی بر مطالعه آزادبخش های زیر از کتاب علوم و فنون(۳)طرح سوال از مباحث زیر مجاز نیست:
-خودارزیابیها و کارگاههای تحلیل متن
فلسفه ۱یازدهم-فعالیت های درون متن که با قسمت * مشخص شده اند
-مطالبی که در حاشیه کتاب آمده است
-پاورای ها
-مطالب مربوط به مطالعه
فلسفه ۲دوازدهم-فعالیت های درون متن که با قسمت * مشخص شده اند
-مطالبی که در حاشیه کتاب آمده است
-پاورای ها
-مطالب مربوط به مطالعه بر اساس برنامه درسی تولید شده در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹(شرایط همهگیری کووید۱۹) و بخشنامه ارسال شده از سوی وزارت آموزش و پرورش مبنی بر مطالعه آزادبخش های زیر از کتاب فلسفه ۲طرح سوال از مباحث زیر مجاز نیست:
-درسهای ۴،۹و ۱۲درس ۱۱صفحات ۹۹،۹۹و ۹۲درس ۱۱صفحات ۸۷،۸۸،۸۹،۹۰،۹۱و درس ۱۲
منطقدهم-پیرا بندهای آبی ستاره دار
-حکایت ها
-پاورای ها
-صفحات «آنچه در این بخش می خوانیم»
-صفحات “عناوین بخش ها”
-فرهنگ اصطسحات
جامعه شناسیدوازدهمبر اساس برنامه درسی تولید شده در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹(شرایط همه گیری کووید۱۹) و بخشنامه ارسال شده از سوی وزارت آموزش و پرورش مبنی بر مطالعه آزاد بخش های زیر از کتاب جامعه شناسی ۳ طرح سوال از مباحث زیر مجاز نیست:مطالب”بخوانیم و بدانیم “و “ببینیم و بدانیم”و درس ۲
جغرافیای ۲یازدهممطالب “بیشتر بدانیم” ،”بیندیشیم” ،”برای مطالعه ” ،”توضیحات و زیر نویس ها”، نقشه ها و مدل ها” ،”آمار و ارقام مندرج در جدول ها و نمودارها”و “واژه نامه های پیوست کتاب
جغرافیای ۳دوازدهممطالب “بیشتر بدانیم” ،”بیندیشیم” ،”برای مطالعه ” ،”توضیحات و زیر نویسها”، نقشه ها و مدل ها” ،”آمار و ارقام مندرج در جدول ها و نمودارها”و “واژه نامه های پیوست کتاب
تاریخ ۱دهم۱.تمامی مطالب ذیل عنوان های «بیشتر بدانیم »و «یک توضیح»
۲.تمامی مطالب مندرج درجدول یا ترام های رنگی
۳.تمامی مطالب مندرر در نمودارهای خط زمان، نقشه ها و تصاویر تاریخی وسایر نمودارها
۴.متن و مطالب تمامی فعالیت ها به ویژه فعالیت های ذیل عنوان «بررسی شواهد و مدارک»
تاریخ ۲یازدهم۱.تمامی مطالب ذیل عنوان های «بیشتر بدانیم »و «یک توضیح»
۲.تمامی مطالب مندرج درجدول یا ترام های رنگی
۳.تمامی مطالب مندرر در نمودارهای خط زمان، نقشه ها و تصاویر تاریخی وسایر نمودارها
۴.متن و مطالب تمامی فعالیت ها به ویژه فعالیت های ذیل عنوان «بررسی شواهد و مدارک»
تاریخ ۳دوازدهم۱.تمامی مطالب ذیل عنوان های «بیشتر بدانیم »و «یک توضیح»
۲.تمامی مطالب مندرج درجدول یا ترام های رنگی
۳.تمامی مطالب مندرر در نمودارهای خط زمان، نقشه ها و تصاویر تاریخی وسایر نمودارها
۴.متن و مطالب تمامی فعالیت ها به ویژه فعالیت های ذیل عنوان «بررسی شواهد و مدارک»
۵.بر اساس برنامه درسی تولید شده در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹(شرایط همه گیری کووید ۱۹ )بخشنامه ارسال شده از سوی وزارت آموزش و پرورش مبنی بر مطالعه آزاد درسهای ۱و ۲ از کتاب تاریخ ۳ ،طرح سوال از دروس مذکور مجاز نیست
اصول عقاید ۱دهم-تمام قسمتهای “بیشتر بدانیم”
-مبحث “هم اندیشی ها “صفحات: ۱۹-۲۶-۳۵-۴۴-۵۲-۶۷-۷۷-۸۸-۹۹-۱۰۸
-مبحث “بیان خاطره”صفحه ۳۲
-تمام مباحث پاورای ها
-تحقیق کنیدصفحات ۱۹-۲۶-۳۵-۴۴-۵۲-۶۷-۸۸-۹۹-۱۰۸
-مبحث “تلاش”صفحات ۱۷-۴۰-۶۱-۶۲
-مبحث “خودکاوی”صفحه ۹۶
-مبحث “جستجو در قرآن “صفحه ۱۰۶
-مبحث “کشف دلیل”صفحه ۱۰۵
اصول عقاید ۲یازدهم-قسمت “برای مطالعه”صفحه۱۴۱
-مبحث “هم اندیشی ها “صفحات: ۲۰-۲۹-۴۶-۵۹–۶۹-۸۱-۹۱-۹۹–۱۱۳-۱۲۳-۱۳۱
-فعالیت “تحقیق کنید”صفحات: ۲۰-۲۹-۴۶-۵۹–۶۹-۸۱-۹۱-۹۹–۱۱۳-۱۲۳-۱۳۱
-فعالیت “گفتگو کنید”صفحه ۳۸
-فعالیت “اندیشه”صفحات :۱۴-۳۶-۶۳-۷۴
-مبحث “تدبر”صفحات-۷۷-۸۸
-تمام مباحث پاورای
اصول عقاید ۳دوازدهم-مبحث “هم اندیشی ها “صفحات: -۱۸-۲۴-۳۱-۵۸-۵۴-۷۱-۷۳-۸۱-۸۲–۸۶-۹۳-۹۴-۹۶-۱۱۷-۱۱۸-۱۳۰
-فعالیت صفحه ۱۱۴
-تمام مباحث پاورای
–قسمت “برای مطالعه”صفحه: ۸۴
-مبحث “تفکر”صفحه ۱۲۵
-متن صفحه ۲۸ با عنوان “به دو نمونه توجه کنید تا پایان صفحه”
روان شناسییازدهم۱-بخش برای مطالعه تمام دروس
۲-پانویس های انگلیسی تمام صفحات کتاب
جامعه شناسی ۱دهممطالب”بخوانیم و بدانیم “و “ببینیم و بدانیم”
جامعه شناسی ۲یازدهممطالب”بخوانیم و بدانیم “و “ببینیم و بدانیم”
ریاضی و آمار ۱و۲و۳دهم
یازدهم
دوازدهم
تمام مطالب بخش خواندنی های کتاب
اقتصاددهمقسمت های “برای مطالعه “، فعالیت هیای “تحقیق کنید ” ،”بحث کنید”، گفت و گو کنید”، بررسی کنید” ،”مقایسه کنید” ،”گزارشی تهیه و ارائه کنید”

حذفیات کنکور 1401

حذفیات دقیق کنکور 1401 بلافاصله پس از انتشار توسط سایت سنجش در این نوشته قرار خواهد گرفت.

برنامه ریزی کنکور 1401

بهترین برنامه ریزی کنکور ۱۴۰۱ برای داوطلبان، برنامه ای است که توسط مشاور تحصیلی تنظیم و نوشته شود، چرا که مشاور از دانش آموز گزارش عملکرد روزانه خواسته و پیگیری مطالعه فرد را خواهد داشت و در مورد روش مطالعه، کند خوانی، عدم تمرکز و …دانش آموز را راهنمایی خواهد کرد.

برنامه ریزی توسط چه کسی انجام شود؟

سوالی است که برای داوطبان کنکور و والدین آن ها پیش می آید.

بسیاری از دانش آموزان در طول تحصیل حداقل یکبار برنامه ریزی کرده اند و به آن عمل نکرده اند.

زمانی که برنامه ریزی توسط مشاور تحصیلی متخصص انجام شود ، دانش آموز علاوه بر دریافت برنامه ریزی ، روش صحیح مطالعه دروس ، رفع مشکل عدم تمرکز و … را دریافت می کند و دغدغه ی نوشتن برنامه و صحیح بودن آن را نخواهد داشت و به درستی و مطابق با برنامه ای که دریافت کرده است مطالعه می کند.

مشاوره تحصیلی اوج یادگیری

مشاوران اوج یادگیری با هدف موفقت داننش آموزان کشور ، برنامه ریزی های الگوریتمی و حجمی متناسب باشرایط توانمندی های ذهنی دانش آموز ارائه می دهند.

برای برنامه ریزی کنکور ۱۴۰۱ ، با مشاوران اوج یادگیری در ارتباط باشید.

برای ارتباط با مشاوران اوج یادگیری و دریافت مشاوره و برنامه ریزی اختصاصی اوج یادگیری با شماره ۰۲۱۹۱۳۰۴۶۹۰ و ۰۹۱۲۱۹۶۴۶۹۰ تماس بگیرید.

۴ پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *